legenda
POLONISTYKA - PRACOWNICY
legenda
POLONISTYKA - UCZNIOWIE
legenda
POLONISTYKA - STUDENCI
 

Filologia polska jako obca / Polish studies for international students / Польская филология как иностранная

IFP ros4 blogZapoznaj się z ofertą IFP UAM - jesteśmy także na VK!: www.vk.com/fpjo_poznan
 

 

 

 

 

 

 

 

W 2007 roku rozpoczął się pierwszy nabór na innowacyjny kierunek studiów adresowany do obcokrajowców, chcących poznać język i kulturę Polski, o nazwie Filologia polska jako obca. Od tego czasu naukę na nim podjęło już ponad dwustu cudzoziemców, którzy w trakcie nauki poznali język, historię, kulturę oraz literaturę polską. 
Program studiów został tak pomyślany, aby do końca studiów umożliwić zdobycie kompetencji językowej na poziomie minimum C1 nawet osobom, które początkowo w ogóle nie znają języka polskiego. W pierwszym roku studiów pod okiem wysoko wyspecjalizowanej kadry lektorów języka polskiego jako obcego student intensywnie ćwiczy umiejętności językowe, aby w latach następnych rozwijać swe kwalifikacje poprzez zanurzenie w kulturę polską. Edukacja na kierunku obejmuje m.in. przedmioty z zakresu historii literatury polskiej i historii języka polskiego, literaturoznawstwa i językoznawstwa, praktycznej nauki języka polskiego, podstaw translatoryki i metodyki nauczania języka polskiego jako obcego.  Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców i lektorów z Instytutu Filologii Polskiej UAM, którzy proponują również wiele zajęć fakultatywnych każdorazowo dostosowanych do potrzeb i indywidualnych zainteresowań studentów (np. z komunikacji międzykulturowej, agresji językowej, warsztatów dziennikarskich, teatralnych, zajęć z filmoznawstwa, itp.). Podczas lektoratów, konwersatoriów oraz wykładów student nabywa umiejętności w zakresie komunikacji w języku polskim i drugim języku obcym, które umożliwią mu kontynuację edukacji na polskich i niemieckich uniwersytetach zarówno w ramach wymiany międzyuczelnianej, jak i studiów II stopnia.

POLISH STUDIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS

 In the year 2007 the first enrolment took place for an innovative programme, Polish Studies for International Students, aimed  for foreigners who wished to learn the Polish language and encounter the Polish culture. Since that time, over two hundred international students have enrolled on our programme. Students have an opportunity to develop their command of the Polish language and study Polish history, culture and literature.

The  programme has been designed to bring our graduates up to level C1/C2 in Polish, which also applies to those with no initial knowledge of the language. In their first year of study, under the guidance of experienced teachers of Polish as a foreign language, our students take an intensive language course in order to be able to immerse in the Polish culture and develop their skills and abilities in the following years. Our programme encompasses courses ranging from the history of Polish literature and language, literature studies and linguistics,  Polish as a foreign language, introduction to translation studies and methodology of teaching Polish as a foreign language. The courses are taught by experienced lecturers and language teachers  from the Institute of Polish Philology of Adam Mickiewicz University, who also offer our students a range of optional courses well suited to their individual needs and interests (e.g. intercultural communication, language aggression, journalism and theatre workshops, film studies). By attending the language classes, tutorials and lectures, our students acquire the communication skills in Polish and another foreign language necessary to continue their studies at Polish and German universities, both during student exchange programmes and master studies.

 Польская филология как иностранная

   В 2007 году начался первый набор на инновационную специальность «Польская филология как иностранная», предназначенную для иностранцев, желающих познакомиться с языком и культурой Польши. С того времени на специальность поступило уже свыше двухсот иностранцев, которые в течение 6 семестров овладевали польским языком, историей, культурой и литературой. Учебная программа составлена нами таким образом, чтобы к концу обучения обеспечить знание языка минимум на уровне C1 даже тем студентам, которые приезжают с нулевым уровнем владения польским языком. На первом курсе под присмотром высококвалифицированного преподавательского состава студент интенсивно приобретает языковые умения и навыки, чтобы на дальнейших курсах развивать свою квалификацию, погружаясь в польскую культуру. Программа специальности включает в т.ч. предметы из области истории польской литературы и языка, литературоведения и языковедения, практического курса польского языка, основ транслаторики и методики обучения польскому языку как иностранному. Занятия проводятся опытными преподавателями и лекторами Института польской филологии нашего Университета, которые также проводят много факультативных занятий, всякий раз адаптируемых к потребностям и индивидуальным интересам студентов (например, лекции по межкультурной коммуникации, языковой агрессии, семинары-практикумы по журналистике, театру, занятия по киноведению и многие другие). Во время занятий, семинаров и лекций студент приобретает умения в области общения на польском языке, а также немецком или английском, как втором иностранном языке, что тем самым предоставляет ему возможность продолжить обучение в польских и немецких вузах как в рамках международного обмена, так и на магистратуре.

 

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3